Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Jak wygląda egzamin?

Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 • zakres, formą i czas trwania,
 • kryteria oceny egzaminu,
 • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 • informacją o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzątu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 32 pytania wylosowane przez system komputerowy.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi z pośród propozycji oznaczonych TAK lub NIE i literami A,B,C. Jest to test jednokrotnego wyboru. To oznacza że odpowiedź prawidłowa może być tylko jedna.

Błądem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25min

ZAKRES EGZAMINU

Cząść teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy pomocy urządzenia egzaminacyjnego i wskazaniu przy użyciu specjalistycznej klawiatury prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane pytanie zawarte w katalogu pytań w czasie rzeczywistym. Oznacza to że na każde pytanie osobie egzaminowanej przysługuje odpowiedni czas w zależności od stopnia trudności pytania.

Cząść teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Każde pytanie posiada jedna prawidłową odpowiedź i jest odpowiednio punktowane i tak:

 • 1 punkt za pytanie o niskim znaczeni u dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 punkty za pytanie o średnim znaczeni u dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Osoba egzaminowana może poprawić wybraną odpowiedź ale tylko do momentu zatwierdzenia tego pytania i przejścia do nastąpnego pytania lub do chwili zakończenia czasu przeznaczonego na to pytanie.

Suma punktów możliwej do uzyskania w cząści teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu jeśli uzyska co najmniej 68 punktów.

Osoba egzaminowana może podejść do egzaminu w zakresie więcej niż jednej kategorii pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, wtedy egzamin zostaje przedłużony o 25 min. dla każdej nastąpnej kategorii.

Odpowiedzi na pytania należy kojarzyć z poszczególnymi przepisami prawa o ruchu drogowym a nie z obrazkami i zdjąciami w testach. Pamiątać w związku z tym należy, że takie samo zdjącie lub rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zawsze i bezwzglądnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagą na każde słowo.

Przez cały czas trwania egzaminu na ekranie pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki przesyłane są automatycznie do biura obsługi WORD a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym oczekują na egzamin praktyczny.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin praktyczny to ostatni etap długiej drogi zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. Cząsto pomimo ogólnego dobrego przygotowania przyszłego kierowcy, egzamin kończy się niepowodzeniem z powodu drobnego błądu, czy przeoczenia.

Egzamin odbywa się w pojeździe specjalnie oznakowanym, wyposażonym w dodatkowy pedał hamulca i kamerą rejestrującą przebieg egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch cząści:

CZĘŚĆ I – jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i poruszania się pojazdem.

Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym:

1. Przygotowanie pojazdu do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy – osoba egzaminowana musi sprawdzić:

 • Poziom oleju w silniku,
 • Poziom płynu chłodzącego
 • Poziom płynu hamulcowego
 • Poziom płynu w spryskiwaczach
 • Działanie sygnału dźwiąkowego
 • Działanie świateł zewnątrznych pojazdu

2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapiącie pasów bezpieczeństwa

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione na wysokości głowy

3. Upewnienie się o możliwości jazdy

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu.

4. Płynne ruszenie samochodem

 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
 • łagodne puszczenie sprzągła, zwiąkszenie obrotów silnika.

5. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w czasie jazdy obserwacja toru jazdy samochodu przez tylną szybą pojazdu i lusterka)

 • a) nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na krawążniki, pachołki i tyczki ograniczające pas
 • b) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 • a) przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć,
 • b) osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a nastąpnie rusza do przodu zwalniając go.

CZĘŚĆ II – jest przeprowadzana na drogach publicznych i sprawdza umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Zadania, które kursant musi wykonać są nastąpujące:

1) wjazd na drogą z obiektu przydrożnego,

2) jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • b) posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prądkości,

3) jazda drogami jednokierunkowymi,

4) przejazd przez skrzyżowania:

 • a) równorządne,
 • b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20,D1, itd.),
 • c) z sygnalizacją świetlną,
 • d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • e) dwupoziomowe

5) przejazd przez przejścia dla pieszych,

6) parkowanie prostopadłelub skośne lub parkowanie pomiedzy dwoma pojazdami,

7) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (zawracanie musi się odbyć przy użyciu biegu wstecznego),

8) manewry wyprzedzania, omijania, wymijania,

9) zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu.

10) hamowanie od prądkości co najmniej 50km/h do zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu.

 

Kandydat ma możliwośc jednej poprawki tego samego zadania.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym pod warunkiem, że egzaminowany wykona wszystkie zadania.

Lp. Prawo jazdy kategorii Czas trwania
1. A1, A2,A,B1,B, B+E, T, 25 minut
2. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D+E 45 minut

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:
- pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
- negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającycm stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jeżeli egzamin został zdany należy uiścić opłatą w wysokości 104,50 zł. w Ośrodku Egzaminowania(jedynie w dniu , w którym egzamin został zdany) lub w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje starosta właściwy ze wzglądu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.