Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Zapisz się na kurs

Formularz zgłoszeniowy - Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Nazwisko: *

Imię: *

Numer Profilu Kandydata na kierowcę uzyskany
przez właściwy organ wydający prawa jazdy: *

Numer PESEL: *

Adres stałego zameldowania:

Ulica i nr domu: *

Miejscowość: *

Kod pocztowy: *

Kontakt:

Telefon: *

E-mail: *

Inne:

Proszę o przyjęcie mnie na kurs w terminie: *

Kategoria prawa jazdy: *


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000.)